รีวิว ผลการทดลอง "ครีมยางพารา POS " สิว ฝ้า กระ

ตัวอย่างการทดลองจากอาสาสมัคร ผลเปรียบเทียบก่อน - หลังการใช้ ครีมยางพารา POS กับอาสาสมัคร*

 
อาสาสมัครมีปัญหาสิว สิวอักเสบ ทดลองใช้ ครีมยางพารา POS ก่อน และหลังใช้ เวลา 160 วัน

 
อาสาสมัครมีปัญหาฝ้า กระ ทดลองใช้ ครีมยางพารา POS ก่อน และหลังใช้ เวลา 26 วัน

 
อาสาสมัครมีปัญหาสิว หลุมสิว สิวอักเสบ ทดลองใช้ ครีมยางพารา POS ก่อน และหลังใช้ เวลา 112 วัน

* จากตัวอย่างดังกล่าวเป็นการเก็บตัวอย่างจากอาสาสมัครที่ได้ทำการทดลองวัดผล ผลที่ได้รับอาจแตกต่างกันไปตามสภาพผิวของแต่ละบุคคล ตลอดไปจนลักษณะการดำเนินชีวิต ทั้งปัจจัยภายในและภายนอก

หมายเหตุ
ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ ครีมยางพารา POS ม.สงขลานครินทร์ ได้เปลี่ยนรูปแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่ ซึ่งอาจไม่เหมือนกับในภาพข่าว ครีมยางพาราของแท้มีบรรจุภัณฑ์แบบเดียวที่เห็นใน Thaiinnomart เท่านั้น